Ochrana osobních údajů

Účel a právní základ zpracování Osobních údajů

  1. Společnost NetFreya s.r.o., IČO: 19825102, sídlem Kloboučnická 1735/26, Nusle, 140 00 Praha 4 zpracovává Osobní údaje pro účely používání webu Uživatelem, spravování účtu Uživatele, nabídky služeb, personalizace nebo za účelem přímého marketingu včetně zasílání informativních, reklamních či obchodních sdělení. Právním základem zpracování Osobních údajů je plnění zákonných povinností Správcem, oprávněný nárok Správce anebo tento souhlas Uživatele a skutečnost, že Osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění používání Webu.
  2. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jen „GDPR“) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Rozsah zpracování Osobních údajů

  1. Správce zpracovává Osobní údaje: adresa, email, přístupové heslo, cookies, pohlaví, věk, rok/event. datum narození, výška, rodinný stav, vzdělání, město, telefonní čísla, fotografie.

Zpracování, předávání a ochrana Osobní údajů

  1. Správce zpracovává Osobní údaje v souvislosti s používáním Webu nebo uzavřením smluvního či jiného právního vztahu s Uživatelem, nebo v případě, že Správce shromáždil Osobní údaje jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či na základě oprávněného zájmu Správce nebo k plnění zákonných povinností.
  2. Zpracování Osobních údajů provádí správce výpočetní technikou, popř. manuálně – pověřenými zaměstnanci, příp. třetí stranou na základě smluvního vztahu, to vše při dodržení požadavků GDPR pro správu a zpracování Osobních údajů. Pověřené osoby mají přístup k Osobním údajům pouze pokud to je nutné pro poskytnutí služby či splnění zákonných požadavků, po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. Veškeré subjekty, kterým mohou být Osobní údaje zpřístupněny, jsou povinny respektovat právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany Osobních údajů. Zajišťujeme ochranu Osobních údajů proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, proti změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují osobní údaje. Veškeré Osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi.

Doba zpracování Osobních údajů

  1. Správce zpracovává Osobní údaje v souvislosti s účely používání Webu, a to do doby 6 měsíců od ukončení registrace či používání Webu nebo odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů. Pro účely plnění zákonných povinností je správce povinen Osobní údaje uchovávat po dobu 10 let.
  2. Uživatel poskytujete Osobní údaje zcela dobrovolně, nemá povinnost je poskytnout. Pokud však uživatel Osobní Údaje Správci neposkytnete, Správce nebude schopen umožnit plnohodnotné využívání webu Uživatelem. Je zcela na uvážení Uživatele, zda Web využívat bude či nikoli. V případě, že Uživatel nesouhlasí se zpracováním Osobních údajů, neměl by Web používat.
  3. Uživatel může souhlas kdykoliv odvolat, stejně tak může Osobní údaje opravit, doplnit, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování Osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým Osobním údajům, a dalších právech stanovených v GDPR – a to formou emailu na emailovou adresu: Redakce@infoseznamka-sex.cz. Správce je oprávněn požadovat prokázání totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Osobním údajům Uživatele. Odvoláním výše uvedeného souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.
  4. Uživatel výslovně bere na vědomí, že v případě, že Uživatel svůj účet smaže, všechna jeho data budou nenávratně vymazána.