Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti Správce a Uživatele při používání Webu Seznamka-sex.cz.

I. Výklad pojmů

 1. Web znamená Seznamka-sex.cz tedy web, na kterém se nacházíte. Jedná o inzertní web.
 2. Správce (Poskytovatel služeb) je společnost NetFreya s.r.o., IČO: 19825102, sídlem Kloboučnická 1735/26, Nusle, 140 00 Praha 4, která provozuje Web a kterému jako Uživatel udělujete výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním Vašich Osobních údajů za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách.
 3. Uživatel je osoba používající Web, která dovršila věk 18 let a je objednatelem poskytování služeb inzerce.
 4. Osobní údaje jsou informace identifikující Uživatele, zejména např. jméno, adresa, telefonní číslo, IP adresa, cookies apod.
 5. Cookies jsou datové soubory uložené dočasně v prohlížeči nebo zařízení uživatele. Cookies slouží k identifikaci a nastavení uživatele, přizpůsobení zobrazení webu dle zařízení uživatele, zobrazení cílené reklamy a měření její účinnosti, sběru informací o používání webu uživatelem, sledování návštěvnosti webu a k propojení se sociálními sítěmi včetně automatického přihlášení či zajištění funkce tlačítka apod. Uživatel může cookies kdykoli smazat v nastavení prohlížeče, který používá. Po smazání cookies uživatel nebude přihlášen automaticky, bude se muset opět přihlásit.
 6. Poskytování služeb inzerce dochází na základě smluv o inzerci.

.

II. Podmínky spolupráce

 1. Uživatel zadá inzerci registrací do webu.
 2. Objednávka placené inzerce musí obsahovat dostatečné údaje poskytnutí služby inzerce, a to především druh média, ve kterém má být inzerce zveřejněna prostřednictvím webu ,,Seznamka-sex.cz´´, termín zveřejnění, rozsah inzerce dle ceníku správce a cenu inzerce. Předání identifikačních údajů uživatele není povinnou náležitostí objednávky ani podmínkou vzniku smluvního vztahu mezi uživatelem a správcem (např. elektronická či sms objednávka).
 3. Objednávka inzerce musí respektovat obecně závazné právní předpisy.
 4. K uzavření smlouvy o inzerci dochází ústní či písemnou formou potvrzením objednávky správcem. Pokud k potvrzení nedojde, dochází k uzavření smlouvy zveřejněním inzerce.
 5. Uzavřením smlouvy potvrzuje správce uživateli, který vystupuje jako spotřebitel, že mu s dostatečným předstihem před uzavřením takové smlouvy správce poskytl předsmluvní informace v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy k ochraně spotřebitele.
 6. Jestliže Uživatel uhradí poplatek za objednané služby a následně svou registraci zruší, zaplacená úhrada se nevrací.
 7. Nově registrující a uživatelé při platbě za poskytované služby inzerce nesmí platit finančními prostředky, které získaly prostřednictvím nabízených erotických služeb, které by souvisely s trestnou činností dle 40/2009 Sb. trestného zákona § 189 s Kuplířstvím.
 8. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné náklady Uživatele spojené s úhradou vyplývající ze smluvního vztahu Uživatele a jeho mobilním operátorem nebo bankou, která uživateli platební kartu vydala, případně která vede pro uživatele bankovní účet, jejichž prostřednictvím úhradu provedl.

 

III. Uzavření smlouvy o poskytování služeb inzerce

 1. Uživatel zadá inzerci registrací do webu.
 2. Objednávka placené inzerce musí obsahovat dostatečné údaje poskytnutí služby inzerce, a to především druh média, ve kterém má být inzerce zveřejněna prostřednictvím webu ,,Seznamka-sex.cz´´, termín zveřejnění, rozsah inzerce dle ceníku správce a cenu inzerce. Předání identifikačních údajů uživatele není povinnou náležitostí objednávky ani podmínkou vzniku smluvního vztahu mezi uživatelem a správcem (např. elektronická či sms objednávka).
 3. Objednávka inzerce musí respektovat obecně závazné právní předpisy.
 4. K uzavření smlouvy o inzerci dochází ústní či písemnou formou potvrzením objednávky správcem. Pokud k potvrzení nedojde, dochází k uzavření smlouvy zveřejněním inzerce.
 5. Uzavřením smlouvy potvrzuje správce uživateli, který vystupuje jako spotřebitel, že mu s dostatečným předstihem před uzavřením takové smlouvy správce poskytl předsmluvní informace v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy k ochraně spotřebitele.

 

IV. CENA INZERCE

 1. Cena inzerce je stanovena ceníkem správce, zveřejněnými na webu seznamka-sex.cz.
 2. Společně s cenou inzerce je uživatel povinen uhradit také daň z přidané hodnoty v platné výši.
 3. Pokud smlouva o inzerci nestanoví jinak, je cena inzerce splatná před zahájením poskytováním služeb inzerce při uzavření smlouvy o inzerci.
 4. Správce vystaví uživateli daňový doklad. Pokud není těmito obchodními podmínkami nebo smlouvou o inzerci stanovena jiná splatnost, faktura bude vystavena s čtrnáctidenní splatností ode dne jejího vystavení.
 5. Cena inzerce je v případě bezhotovostní platby uhrazena okamžikem připsání ceny inzerce na účet správce.
 6. Není-li cena inzerce uhrazena včas, popřípadě vzniknou-li důvodné pochybnosti o platební schopnosti uživatele, správce je oprávněn odmítnout poskytování služeb inzerce, odmítnout realizaci dalších dílčích objednávek, poskytování služeb inzerce pozastavit, případně od smlouvy o inzerci odstoupit.

 

V. Odstoupení od smlouvy

 1. V případě, že uživatel zakoupí službu správce, má v souladu s ustanovením §1289 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní ode dne poskytnutí této služby. Tato lhůta začíná běžet okamžikem zprovoznění služby správcem. Uživatel může odstoupit od smlouvy jakýmkoliv prokazatelným způsobem (telefonicky, zasláním emailu na kontakty uvedené správcem).
 2. Částka za poskytnutou službu bude vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na uživatelem zvolený účet, přičemž služba bude v databázích anulována okamžitě, jakmile se na tom správce s uživatelem dohodnou.

VI. Autorská práva

 1. Uživatel nesmí vkládat data chráněná autorským zákonem bez toho, aniž by Uživatel disponoval k datům právy umožňujícímu dané použití.
 1. Uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty nebo služby z webu získané, ani z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat Web k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům.

 VII. Ochrana osobních údajů

Účel a právní základ zpracování Osobních údajů

 1. Správce zpracovává Osobní údaje pro účely používání webu Uživatelem, spravování účtu Uživatele, nabídky služeb, personalizace nebo za účelem přímého marketingu včetně zasílání informativních, reklamních či obchodních sdělení. Právním základem zpracování Osobních údajů je plnění zákonných povinností Správcem, oprávněný nárok Správce anebo tento souhlas Uživatele a skutečnost, že Osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění používání Webu.
 2. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jen „GDPR“) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Rozsah zpracování Osobních údajů

 1. Správce zpracovává Osobní údaje: adresa, email, přístupové heslo, cookies, pohlaví, věk, rok/event. datum narození, výška, rodinný stav, vzdělání, město, telefonní čísla, fotografie.

Zpracování, předávání a ochrana Osobní údajů

 1. Správce zpracovává Osobní údaje v souvislosti s používáním Webu nebo uzavřením smluvního či jiného právního vztahu s Uživatelem, nebo v případě, že Správce shromáždil Osobní údaje jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či na základě oprávněného zájmu Správce nebo k plnění zákonných povinností.
 2. Zpracování Osobních údajů provádí správce výpočetní technikou, popř. manuálně – pověřenými zaměstnanci, příp. třetí stranou na základě smluvního vztahu, to vše při dodržení požadavků GDPR pro správu a zpracování Osobních údajů. Pověřené osoby mají přístup k Osobním údajům pouze pokud to je nutné pro poskytnutí služby či splnění zákonných požadavků, po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. Veškeré subjekty, kterým mohou být Osobní údaje zpřístupněny, jsou povinny respektovat právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany Osobních údajů. Zajišťujeme ochranu Osobních údajů proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, proti změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují osobní údaje. Veškeré Osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi.

Doba zpracování Osobních údajů

 1. Správce zpracovává Osobní údaje v souvislosti s účely používání Webu, a to do doby 6 měsíců od ukončení registrace či používání Webu nebo odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů. Pro účely plnění zákonných povinností je správce povinen Osobní údaje uchovávat po dobu 10 let.
 2. Uživatel poskytujete Osobní údaje zcela dobrovolně, nemá povinnost je poskytnout. Pokud však uživatel Osobní Údaje Správci neposkytnete, Správce nebude schopen umožnit plnohodnotné využívání webu Uživatelem. Je zcela na uvážení Uživatele, zda Web využívat bude či nikoli. V případě, že Uživatel nesouhlasí se zpracováním Osobních údajů, neměl by Web používat.
 3. Uživatel může souhlas kdykoliv odvolat, stejně tak může Osobní údaje opravit, doplnit, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování Osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým Osobním údajům, a dalších právech stanovených v GDPR – a to formou emailu na emailovou adresu: Redakce@infoseznamka-sex.cz. Správce je oprávněn požadovat prokázání totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Osobním údajům Uživatele. Odvoláním výše uvedeného souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.
 4. Uživatel výslovně bere na vědomí, že v případě, že Uživatel svůj účet smaže, všechna jeho data budou nenávratně vymazána.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Správce je oprávněn zrušit Uživateli registraci, event. zablokovat jeho IP adresu apod. V takovém případě nevzniká Uživateli žádný nárok na náhradu případných škod.
 2. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto Obchodních podmínek, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.
 3. Správce je oprávněn tyto Obchodní podmínky a ceník kdykoliv změnit, o případné změně bude Uživatele informovat na webu. Uživatel, v případě, že se změnou nesouhlasí, má právo změny Obchodních podmínek odmítnout a registraci či smluvní vztah ukončit s tím, že výpovědní doba uplyne posledním dnem předcházející den, ve kterém nabyly účinnosti změny Obchodních podmínek. Pokud Uživatel registraci či smluvní vztah neukončí/nevypoví a nebo čerpá služby za účinnosti nové úpravy, má se za to, že se změnou vyjádřil souhlas. Obchodní podmínky vstupují v platnost jejich zveřejněním.
 4. Veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek a eventuální smluvní vztah mezi Uživatelem a Správcem se řídí právním řádem České republiky.
 5. Správce informuje Uživatele – spotřebitele o možnosti řešit případné spory, vyplývající ze smluv uzavřených se správcem, prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová adresa www.coi.cz.